про надання послуг у сфері інформатизації

Публічний договір

Фізична особа — підприємець Палаткевич Ігор Аркадійович, платник єдиного податку, що діє від власного імені на підставі Виписки з єдиного державного реєстру № 2 070 000 0000 016240 від 25.05.2016, надалі іменований «Виконавець», пропонує будь-якій фізичній (фізичній особі — підприємцю) або юридичній особі, іменованій «Замовник» (надалі разом іменовані – «Сторони») публічну оферту про надання послуг у сфері інформатизації (надалі – «Послуги») на наступних умовах:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується власними силами та засобами надати Замовникові Послуги, а Замовник — прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги, такі як:

• Консультування з питань інформатизації;
• Комп'ютерне програмування;
• Видання іншого програмного забезпечення;
• Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
• Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
• Надання інших інформаційних послуг.

1.2 .Вартість наданих Виконавцем Послуг визначається розділом 4 цього Договору.

1.3. Сповіщення Замовника про зміну вартості Послуг здійснюється через сайт Виконавця у день введення відповідних змін у дію, шляхом їх публікації (розміщення) на сторінці сайту Виконавця за адресою: «http://client.webstart.today/dogovor/». Усі надані Замовником Виконавцю запити щодо надання послуг у сфері
інформатизації оброблюються та опрацьовуються Виконавцем за ціною, яка діяла на момент формування Виконавцем на сайті останнього за вищевказаною адресою, електронної сторінки для оплати Замовником наданих Виконавцем Послуг.

1.4. Цей Договір та Додатки до нього є документами, що публікуються на сайті Виконавця на сторінці за адресою: «http://client.webstart.today/dogovor/», та якими керуються Сторони.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Цей Договір є публічним, згідно з яким Виконавець бере на себе зобов'язання з надання Послуг щодо невизначеного кола осіб (клієнтів), які звернулися за зазначеними у Договорі Послугами.

2.2. Публікація (розміщення) тексту даного Договору на сайті Виконавця, розташованого за адресою: «http://client.webstart.today/dogovor/», — є публічною
пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб (клієнтів) укласти цей Договір.

2.3. Укладання даного Договору проводиться шляхом подання Замовником Виконавцеві запиту щодо надання послуг у сфері інформатизації (надалі – запит, технічне завдання, завдання), у вигляді звернення на електронну пошту Виконавця за адресою: «igor@webstart.today» або через засоби факсимільного зв'язку, що є повним підтвердженням прийняття Замовником усіх умов даного Договору, та подальшим підтвердженням Виконавцем прийняття до обробки такого запиту відповідно п. 2.4. розділу 2 Договору.

2.4. Факт підтвердження Виконавцем прийняття запиту до обробки здійснюється шляхом направлення Замовникові на електронну пошту останнього або засобами факсимільного зв'язку листа з акцептом (прийняттям) наданого Замовником запиту до обробки.

2.5. Запит, направлений Замовником Виконавцеві відповідно п.2.3. розділу 2 даного Договору, повинен містити обсяг запитуваних Послуг і необхідний строк їх надання, у разі потреби, вихідні дані, матеріали, іншу необхідну інформацію, яка при закінченні терміну дії Договору повинна бути повернута Замовникові.

Замовник залишає за собою право надавати Виконавцеві завдання в усній формі.

Надалі, Замовник направляє Виконавцеві Завдання в міру необхідності надання певних Послуг.

2.6. Послуги надаються Виконавцем винятково у відповідності із завданням Замовника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1 .Здійснювати прийняття наданих Послуг Виконавцем відповідно до умов даного Договору.

3.1.2. Вчасно та у повному обсязі оплатити вартість наданих Виконавцем за цим Договором Послуг, у порядку, визначеному розділом 4 даного Договору;

3.1.3. При настанні обставин, що ускладнюють надання Виконавцем Послуг за даним Договором, не пізніше 4-х годин після того, як Замовникові стало відомо про такі обставини, — інформувати про них Виконавця;

3.1.4. У випадку дострокового розірвання Договору відповідно п. 6.2. розділу 6 оплатити фактично надані Виконавцем Послуги.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про Послуги, що надаються;

3.2.2. Контролювати виконання зобов'язань за цим Договором;

3.3. Виконавець зобов'язаний:

3.3.1. Приступити до надання Послуг відповідно до розділу 2 даного Договору;

3.3.2. Надавати Послуги за даним Договором на висококваліфікованому рівні та відповідно до завдання Замовника;

3.3.3. За проханням Замовника надавати останньому необхідну інформацію по телефону, засобами факсимільного зв'язку або за допомогою електронної пошти про хід виконання зобов'язань за даним Договором;

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Запитувати у Замовника усі необхідні відомості (інформацію) для надання Послуг за даним Договором;

3.4.2. У випадку необхідності одержувати від третіх осіб відомості (інформацію), необхідні для виконання даного Договору;

3.4.3. Вимагати оплатити надані Послуги відповідно до умов даного Договору.

3.4.4. Залучати третіх осіб для надання Послуг за Договором без згоди Замовника.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Загальна вартість Послуг Виконавця визначається виходячи з кількості годин, витрачених Виконавцем на надання Послуг Замовникові за даним Договором.

Вартість однієї години Виконавця, витраченої на надання Послуг Замовникові становить — 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

4.2. Розрахунки між Сторонами за даним Договором здійснюються за фактично надані Виконавцем Послуги, на підставі сформованих на сайті Виконавця за адресою: «http://client.webstart.today» та направлених Замовникові електронних сторінок для оплати останнім Послуг.

Виконавець також має право сформувати та направити Замовникові електронну сторінку для оплати авансового платежу за надання Послуг.

4.3. Після фактичного надання Виконавцем Замовникові Послуг, Виконавець протягом 7 (семи) банківських днів формує та направляє Замовникові електронну сторінку на оплату відповідно до п. 4.1. розділу 4 даного Договору, а Замовник протягом 5 (п'яти) банківських днів зобов'язаний сплатити грошову суму, визначену Виконавцем на електронній сторінці.

4.4. Оплата Замовником наданих Виконавцем Послуг відповідно сформованої та направленої останнім електронної сторінки на оплату є підтвердженням виконанням у повному обсязі обов'язків Виконавця перед Замовником.

4.5. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі.

4.6. Виконавець має право змінювати вартість своїх Послуг у залежності від рівня інфляції у державі, коливання курсу валют по відношенню до гривні тощо.

4.7. У разі порушення Замовником умов даного Договору, — грошові кошти не повертаються.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання умов даного Договору відповідно до чинного законодавства України.

5.2. За несвоєчасне виконання зобов'язань, встановлених розділом 3 даного Договору, Замовник виплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ
за кожний календарний день прострочення, виходячи з неоплаченої суми винагороди.

5.3. Підставою для виплати пені або інших штрафних санкцій є письмове повідомлення відповідної Сторони.

5.4. Сторона не несе ніякої відповідальності перед іншою Стороною за упущену вигоду, пов'язану з порушенням зобов'язань за цим Договором.

5.5. Виконавець не несе ні матеріальної, не моральної відповідальності за зобов'язаннями Замовника, а Замовник не несе відповідальності за зобов'язаннями
Виконавця перед третіми особами.

5.6. Кожна зі Сторін самостійно несе відповідальність згідно діючого законодавства України за правильність та своєчасність сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів.

5.7. У випадку виникнення між Сторонами розбіжностей або спорів, пов'язаних з цим Договором або, що виникають із нього, такі розбіжності або спори повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку не досягнення згоди, кожна зі Сторін може передати такий спір на розгляд судових органів України.

У випадку, якщо компетентним судовим органом окремі положення цього Договору будуть визнані недійсними, це не спричиняє визнання недійсності всього Договору у цілому. У цьому випадку Сторони негайно проведуть переговори з метою заміни недійсного положення іншим, відповідного до намірів Сторін.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір набуває чинності з моменту, встановленого п. 2.3. та діє протягом 6 (шести) місяців.

6.2. Цей Договір може бути розірваний на вимогу однієї зі Сторін у випадку невиконання або неналежного виконання другою Стороною своїх обов'язків за цим Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі Сторін не буде відповідати за повне або часткове невиконання своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війна або воєнні дії, а також рішень законодавчих і виконавчих органів влади, що забороняють або роблять неможливим виконання обов'язків за цим Договором, які виникли після укладання цього Договору.

7.2. Якщо будь-яка з обставин, зазначених у п. 6.1. цього Договору, безпосередньо вплинула на виконання обов'язків у строк, то цей строк пропорційно відсувається на час дії відповідної обставини.

7.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань внаслідок настання вищевказаних обставин, зобов'язана не пізніше 10 календарних днів з моменту їх настання, а також припинення, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання обов'язків за цим Договором.

7.4. Настання вищевказаних обставин повинне бути засвідчене компетентним органом, який визначений чинним в Україні законодавством.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Факт звернення, суть питань, з якими Замовник звернувся до Виконавця, зміст переданих Замовником документів та інформації Виконавцеві, зміст наданої
Виконавцем інформації Замовнику становлять конфіденційну інформацію.

8.2. Дана інформація, передані для надання послуг документи, а також документи, створені в результаті надання послуг не підлягають розголошенню, а також будь-якій передачі третім особам.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Договір, що розміщується на сторінці сайту Виконавця за адресою: «http://client.webstart.today/dogovor/» складає єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

9.2. Додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами та мають юридичну силу, якщо вони укладені в тій самій формі, як і даний Договір.

9.3. Після укладання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування попередні угоди з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну
силу.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
Made on
Tilda